Gebyrforskrift

Saksbehandling og kontrolloppgaver etter forurensingsregelverket

Kontakt meg for mer informasjon

Eirik Jervidalo

Eirik Jervidalo

Avdelingsleder

Gebyrforskrift

Forurensningsloven § 52 a sier at kommunen kan gi forskrift om gebyrer for å dekke kostnadene til saksbehandling og kontroll der kommunen er forurensningsmyndighet.

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften for følgende områder:

 • Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid
 • Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
 • Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
 • Utslipp/påslipp av oljeholdig vann
 • Påslipp av fettholdig vann


Momentum ønsker å bistå kommunen med:

 • Kartlegging av kommunens ressursinnsats knyttet til de ulike saksbehandlingsoppgavene
 • Anslå kontroll-/tilsynshyppighet for de ulike anleggstypene
 • Utforme ny lokal gebyrforskrift som på en fleksibel måte fanger opp ressursbruken knyttet til de ulike sakstypene
 • Utforme gebyrregulativ, samt nye varelinjer/artikler med tilhørende konteringsstrenger for gebyrinntekter
 • Sende ny forskrift på høring
 • Høringsprosess og politisk behandling (følgebrev som forklarer bakgrunn og innretning)
 • Oppsett av selvkostkalkylen i vårt selvkostberegningsverktøy Momentum Selvkost Kommune