Selvkostmodell renovasjon

Kontakt meg for mer informasjon

Martin Brenne

Martin Brenne

Daglig leder

Kommunene kan ikke organisere seg bort fra selvkostreglene ved å etablere et selskap, så alle kommunale og interkommunale renovasjonsselskap må ha et selvkostregnskap. Selvkostregnskapet må både kunne vise selvkost for hver tjeneste, men også at fordelingen av kostnader mellom eierkommunene er riktig.

Vi i Momentum bistår flere ledende renovasjonsselskaper med selvkostberegninger og er landets ledende aktør innen dette fagfeltet. Med utgangspunkt i vår inngående kjennskap til selvkostreglene yter vi også strategisk og økonomisk rådgiving til renovasjonsbransjen. 

Momentum Selvkost Renovasjon

Momentum Selvkost Renovasjon (MSR) er et selvkostverktøy som er spesielt tilpasset renovasjonsselskaper og deres behov.  MSK brukes i dag av over 300 kommuner, IKS/selskaper/KF for håndtering av ulike selvkostområder. MSR støtter både kommunal og norsk standard kontoplan. Med Momentum Selvkost Renovasjon blir det enkelt å foreta riktig fordeling av kostnader mellom konkurranseutsatt næringsrenovasjon og monopoltjenesten husholdningsrenovasjon, slik at selvkostprinsippet overholdes og tjenestene ikke ulovlig kryssubsidierer hverandre.

Beregner ditt selskap selvkost i henhold til «Forskrift om beregning av samlet selvkost»? Kan du dokumentere det godt nok?

Momentums selvkostverktøy for renovasjonsselskap er spesialtilpasset behovene i kommunale og interkommunale renovasjonsselskap, som korrekt fordeling av felleskostnader og håndtering av næringstjenester.

Selvkostmodellen håndterer både kommunal- og norsk standard kontoplan, er enkel å bruke og holdes oppdatert i henhold til gjeldende lover og regelverk.

Kort oppsummert inneholder våre selvkostmodeller:

  • Opptil 12 tjenester i samme fil
  • Enkle og raske løsninger for å inkludere og ekskludere kontosteder og kontoer
  • Et samlet anleggsregister for alle gebyrområdene
  • Grafiske fremstillinger av gebyrsatser og kostnadsutvikling
  • Gode simuleringsmuligheter og valgmuligheter i forbindelse med fondsbruk
  • Forslag til regnskapsføring av fond
  • Enkle menyer slik at brukere selv kan benytte modellen ved etterkalkyle og budsjett
  • Fleksible presentasjoner og rapporter

    Ved bruk av modellen vår unngår du store uforutsette svingninger i gebyrstørrelser. Vi bistår over 300 kommuner og renovasjonsselskaper årlig med å sørge for rettferdige og korrekte gebyrer til sluttbrukerne.