Gebyrforskrift

Private planforslag, bygge- og delesaker, eierseksjonering og oppmåling

Kontakt meg for mer informasjon

Eirik Jervidalo

Eirik Jervidalo

Avdelingsleder

Vi bistår når kommunen trenger en ny og bedre gebyrforskrift. En ny gebyrforskrift med tilhørende regulativ bør ha som målsetning å sørge for at gebyrene er i tråd med gjeldende regelverk samt at årlige variasjoner i årlig selvkostgrad dempes. I prosessen med å utarbeide ny forskrift kan Momentum hjelpe til med å:

   • Vurdere dagens regulativ opp mot gjeldende regelverk, herunder lover, forskrifter, uttalelser fra KMD, høyesterettsdommer, avgjørelser fra Sivilombudsmannen, mv.
   • Finne objektive og kvantifiserbare beregningsenheter som gir et godt samsvar med kommunens ressursbruk på den enkelte oppgave/sakstype
   • Utforme en ny lokal forskrift som fanger opp ressursbruken knyttet til de ulike sakstypene
   • Fastsette gebyrsatser basert på full kostnadsdekning
   • Justere gebyrsatsene i tråd med ønsket grad av subsidiering
   • Skrive følgebrev til høring av ny forskrift