Saksbehandlingsområder

Våre produkter

Gebyrforskrift SAK

Private planforslag, bygge- og delesaker, eierseksjonering og oppmåling

MomSak

Beregningsmodell for timepris og gebyrsatser

Gebyrforskrift Utslipp

Saksbehandling og kontrolloppgaver etter forurensingsregelverket

Saksbehandlingområdene private planforslag, bygge- delesaksbehandling, eierseksjonering og oppmåling og har et utvidet krav til selvkost. Selvkostforskriften regulerer at selvkost skal overholdes på overordnet nivå for den enkelte gebyrtjeneste. Samtidig gir forarbeidene til plan- og bygningsloven og matrikkellova sterke føringer om at selvkost skal tilstrebes ned på den enkelte sakstype. Byggesaker for næringseiendom kan eksempelvis ikke subsidiere gebyrene for eneboliger.

Videre har Kommunaldepartementet uttalt at «Utgangspunktet for all dokumentasjon i forbindelse med gebyr er å påvise samsvar mellom prisingen og påløpte kostnader. Dette gjelder både for dokumentasjon av regulativets satser og for gebyrleggingen i den konkrete sak

Momentum Solutions hjelper kommuner med å dokumentere selvkost på alle nivåer, fra overordnede kalkyler for selvkosttjenestene som helhet og ned til gebyrberegninger for hver enkelt sakstype i kommunens gebyrforskrift. I tillegg har vi god erfaring som rådgiver når kommunen trenger nye gebyrforskrifter. Gebyrforskrifter som legger til rette for at kommunen i størst mulig grad kan dekke saksbehandlingskostnadene sørger for at den enkelte sak ikke overstiger selvkost