Havn

Kontakt meg for mer informasjon

Odd Kjetil Krekvik

Odd Kjetil Krekvik

Prosjektleder

I havne- og farvannsloven §1, heter det at:
Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk.

Kostnadene forbundet med havnedrift etter lovens formål §1 kan dekkes gjennom tre ulike måter:

  • Anløpsavgift (Havne- og farvannsloven §25)
  • Vederlag (Havne- og farvannsloven §42 4. ledd gitt søknad)
  • Saksbehandlingsgebyr (Havne- og farvannsloven §6 og §8)

I tillegg kan kommunen dekke kostnader med avfallshåndtering gjennom avfallsgebyrer (Endr.lov til sjødyktighetsloven og sjømannsloven §1, §116 1. og 2. ledd, §118 og §124 / Forunrensingsloven kap 5.)

Selvkost er satt som øvre rettslige ramme for disse avgiftene, med unntak av vederlag som følger alminnelig prising. Anløpsavgiften kan kun dekke kostnader til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens havner og utøvelse av offentlig myndighet. Anløpsavgiften kan ikke kreves dersom vederlag fra havnevirksomheten for øvrig dekker kostandene som lovlig kan dekkes av avgiften. Anløpsavgiften beregnes etter selvkostprinsippet, som en del av dette må en for- og etterkalkyle utarbeides.

Selvkostprinsippet medfører at havnevesenets ressursbruk må fordeles på havnens ulike aktivitetsområder gjennom objektive fordelingsnøkler. Selvkostprinsippet gjelder uavhengig av hvordan tjenesten er organisert.

Momentum Selvkost Havn

Momentum Selvkost Havn (MSH) er tilpasset håndtering av selvkost innenfor havnevirksomhet. MSH er en tilpasset versjon av Momentum Selvkost Kommune (MSK). MSK brukes i dag av over 300 kommuner, IKS, selskaper og KF for håndtering av ulike selvkostområder. Vi har god kjennskap til ulike organiseringsformer. Flere kommunale havneselskaper og kommuner har de siste årene benyttet vårt selvkostberegningsverktøy (se vår kunderoversikt under). Vårt verktøy sikrer at anløpsavgiften beregnes i samsvar med havne- og farvannsloven, i tillegg til at verktøyet gir meget god dokumentasjon til eksterne. Vi har kompetanse på hva som lovlig kan inngå i gebyrgrunnlaget for en slik avgift, og har mye erfaring med implementering av selvkostmodeller for havner. For å dokumentere selvkost har vi et stort fokus på vurdering av gode fordelingsnøkler, analyse av foreløpig regnskap for å prognostisere anløpsavgift og tilpassing av gebyrregulativ til trafikkgrunnlag og lokale forhold.

Vi kan utarbeide faglige notater til politikere, havnestyre og andre interessenter. I tillegg driver Momentum kursvirksomhet og holder presentasjoner, også innenfor havneområdet, les mer om vår kursvirksomhet og se forestående kurs under andre tjenester / kurs. En del av kursvirksomheten innenfor havneområdet gjøres i samarbeid med Norske Havner.