MomSak

Kontakt meg for mer informasjon

Eirik Jervidalo

Eirik Jervidalo

Avdelingsleder

MomSak

Vi har utviklet et beregningsverktøy og opplegg for å hjelpe kommunen med selvkost for saksbehandlingsoppgaver, hvor vi sammen beregner gebyrsatser til kommunens gebyrforskrift/regulativ i tråd med både særlovgivning og selvkostregelverket.

Sammen med kommunen avholder vi en workshop hvor vi:

   1. Oppretter en hensiktsmessig internkontoplan på tjeneste- eller ansvarsnivå
   2. Fordeler den enkelte ansattes stilling ut på ny internkontoplan
   3. Beregner samlet selvkost for neste budsjettår for den enkelte gebyrtjeneste
   4. Beregner den enkelte gebyrtjenestes timesats som gir full kostnadsdekning
   5. Utarbeider en skreddersydd rutinebeskrivelse for årlig vedlikehold
   6. Ferdigstiller gebyrregulativ med utgangspunkt i kommunens lokale gebyrforskrifter

Selvkostberegningen, timeprisberegningen og gebyrberegningen bør oppdateres årlig for tilstrekkelig dokumentasjon av sammenhengen mellom overordnet selvkostkalkyle og gebyrsatser.